en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
睡长梦多 (shuì cháng mèng duō)
睡生梦死 (shuì shēng mèng sǐ)
睡卧不宁 (shuì wò bù níng)
睡眼惺忪 (shuì yǎn xīng sōng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.069s