en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
顺风吹火 (shǔn fēng chuī huǒ)
顺风而呼 (shǔn fēng ér hū)
顺风驶船 (shǔn fēng shǐ chuán)
顺风使船 (shǔn fēng shǐ chuán)
顺风转舵 (shǔn fēng zhuǎn duò)
吮疽舐痔 (shǔn jū shì zhì)
吮痈舐痔 (shǔn yōng shì zhì)
吮癕舐痔 (shǔn yōng shì zhì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.043s