en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
40 Chengyu
顺道者昌,逆德者亡 (shùn dào zhě chāng nì dé zhě wáng)
顺德者昌,逆德者亡 (shùn dé zhě chāng nì dé zhě wáng)
顺非而泽 (shùn fēi ér zé)
顺风扯帆 (shùn fēng chě fān)
顺风使舵 (shùn fēng shǐ duò)
顺风使帆 (shùn fēng shǐ fān)
顺风行船 (shùn fēng xíng chuán)
顺风张帆 (shùn fēng zhāng fān)
顺过饰非 (shùn guò shì fēi)
顺口开河 (shùn kǒu kāi hé)
顺理成章 (shùn lǐ chéng zhāng)
顺蔓摸瓜 (shùn màn mō guā)
顺美匡恶 (shùn měi kuāng è)
顺人应天 (shùn rén yìng tiān)
舜日尧年 (shùn rì yáo nián)
舜日尧天 (shùn rì yáo tiān)
顺时而动 (shùn shí ér dòng)
顺时施宜 (shùn shí shī yí)
顺时随俗 (shùn shí suí sú)
顺手牵羊 (shùn shǒu qiān yáng)
顺水放船 (shùn shuǐ fàng chuán)
顺水人情 (shùn shuǐ rén qíng)
顺水顺风 (shùn shuǐ shùn fēng)
顺水推船 (shùn shuǐ tuī chuán)
顺水推舟 (shùn shuǐ tuī zhōu)
顺水行舟 (shùn shuǐ xíng zhōu)
顺藤摸瓜 (shùn téng mō guā)
顺天从人 (shùn tiān cóng rén)
顺天应时 (shùn tiān yīng shí)
顺天应人 (shùn tiān yìng rén)
顺天者昌,逆天者亡 (shùn tiān zhě chāng nì tiān zhě wáng)
顺天者存,逆天者亡 (shùn tiān zhě cún nì tiān zhě wáng)
顺我者昌,逆我者亡 (shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng)
顺我者生,逆我者死 (shùn wǒ zhě shēng nì wǒ zhě sǐ)
瞬息千变 (shùn xī qiān biàn)
瞬息万变 (shùn xī wàn biàn)
瞬息万状 (shùn xī wàn zhuàng)
瞬息之间 (shùn xī zhī jiān)
顺之者昌,逆之者亡 (shùn zhī zhě chāng nì zhī zhě wáng)
顺之者兴,逆之者亡 (shùn zhī zhě xīng nì zhī zhě wáng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.025s