en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
60 Chengyu
死败涂地 (sǐ bài tú dì)
死标白缠 (sǐ biāo bái chán)
死别生离 (sǐ bié shēng lí)
死不改悔 (sǐ bù gǎi huǐ)
死不悔改 (sǐ bù huǐ gǎi)
死不瞑目 (sǐ bù míng mù)
死不旋踵 (sǐ bù xuán zhǒng)
死不足惜 (sǐ bù zú xī)
死得其所 (sǐ dé qí suǒ)
死而不朽 (sǐ ér bù xiǔ)
死而复生 (sǐ ér fù shēng)
死而后已 (sǐ ér hòu yǐ)
死而死矣 (sǐ ér sǐ yǐ)
死而无悔 (sǐ ér wú huǐ)
死而无怨 (sǐ ér wú yuàn)
死告活央 (sǐ gào huó yāng)
死骨更肉 (sǐ gǔ gèng ròu)
死灰复然 (sǐ huī fù rán)
死灰复燃 (sǐ huī fù rán)
死灰槁木 (sǐ huī kū mù)
死里求生 (sǐ lǐ qiú shēng)
死里逃生 (sǐ lǐ táo shēng)
死马当活马医 (sǐ mǎ dāng huó mǎ yī)
死眉瞪眼 (sǐ méi dèng yǎn)
死模活样 (sǐ mó huó yàng)
死皮赖脸 (sǐ pí lài liǎn)
死乞白赖 (sǐ qǐ bái lài)
死乞百赖 (sǐ qǐ bǎi lài)
死气沉沉 (sǐ qì chén chén)
死且不朽 (sǐ qiě bù xiǔ)
死求白赖 (sǐ qiú bái lài)
死求百赖 (sǐ qiú bǎi lài)
死去活来 (sǐ qù huó lái)
死生存亡 (sǐ shēng cún wáng)
死声咷气 (sǐ shēng huó qì)
死声活气 (sǐ shēng huó qì)
死生荣辱 (sǐ shēng róng rǔ)
死声淘气 (sǐ shēng táo qì)
死生有命,富贵在天 (sǐ shēng yǒu mìng fù guì zài tiān)
死亡无日 (sǐ wáng wú rì)
死亡枕藉 (sǐ wáng zhěn jiè)
死无对证 (sǐ wú duì zhèng)
死无葬身之地 (sǐ wú zàng shēn zhī dì)
死心搭地 (sǐ xīn dā dì)
死心落地 (sǐ xīn luò dì)
死心塌地 (sǐ xīn tā dì)
死心踏地 (sǐ xīn tà dì)
死样活气 (sǐ yàng huó qì)
死有余辜 (sǐ yǒu yú gū)
死有余僇 (sǐ yǒu yú lù)
死有余责 (sǐ yǒu yú zé)
死有余诛 (sǐ yǒu yú zhū)
死有余罪 (sǐ yǒu yú zuì)
死于非命 (sǐ yú fēi mìng)
死欲速朽 (sǐ yù sù xiǔ)
死中求活 (sǐ zhōng qiú huó)
死中求生 (sǐ zhōng qiú shēng)
死重泰山 (sǐ zhòng tài shān)
死诸葛能走生仲达 (sǐ zhū gé néng zǒu shēng zhòng dá)
死诸葛吓走生仲达 (sǐ zhū gé xià zǒu shēng zhòng dá)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.027s