en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
耸膊成山 (sǒng bó chéng shān)
耸动听闻 (sǒng dòng tīng wén)
耸壑昂霄 (sǒng hè áng xiāo)
耸壑凌霄 (sǒng hè líng xiāo)
竦魂骇目 (sǒng hún hài mù)
耸肩曲背 (sǒng jiān qū bèi)
耸肩缩背 (sǒng jiān suō bèi)
耸人听闻 (sǒng rén tīng wén)
耸入云霄 (sǒng rù yún xiāo)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s