en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
搜肠刮肚 (sōu cháng guā dù)
搜肠润吻 (sōu cháng rùn wěn)
搜根剔齿 (sōu gēn tī chǐ)
搜奇抉怪 (sōu qí jué guài)
搜索枯肠 (sōu suǒ kū cháng)
搜索肾胃 (sōu suǒ shèn wèi)
搜岩采干 (sōu yán cǎi gàn)
搜扬侧陋 (sōu yáng cè lòu)
搜章擿句 (sōu zhāng tī jù)
搜章摘句 (sōu zhāng zhāi jù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.027s