en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
虽覆能复 (suī fù néng fù)
虽死犹生 (suī sǐ yóu shēng)
虽死之日,犹生之年 (suī sǐ zhī rì yóu shēng zhī nián)
虽有搞暴 (suī yǒu gǎo bào)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.025s