en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
61 Chengyu
随波逐尘 (suí bō zhú chén)
随波逐浪 (suí bō zhú làng)
随波逐流 (suí bō zhú liú)
随才器使 (suí cái qì shǐ)
随车甘雨 (suí chē gān yǔ)
随车夏雨 (suí chē xià yǔ)
随车致雨 (suí chē zhì yǔ)
随地随时 (suí dì suí shí)
随方就圆 (suí fāng jiù yuán)
随方逐圆 (suí fāng zhú yuán)
遂非文过 (suí fēi wén guò)
随风倒舵 (suí fēng dǎo duò)
随风而靡 (suí fēng ér mǐ)
随风逐浪 (suí fēng zhú làng)
随风转舵 (suí fēng zhuǎn duò)
随高就低 (suí gāo jiù dī)
随高逐低 (suí gāo zhú dī)
随行就市 (suí háng jiù shì)
隋侯之珠 (suí hóu zhī zhū)
随机应变 (suí jī yìng biàn)
随近逐便 (suí jìn zhú biàn)
遂迷不窹 (suí méi bù wù)
遂迷不寤 (suí mí bù wù)
遂迷忘反 (suí mí wàng fǎn)
随人俯仰 (suí rén fǔ yǎng)
随人作计 (suí rén zuò jì)
随声吠影 (suí shēng fèi yǐng)
随声附和 (suí shēng fù hè)
随声趋和 (suí shēng qū hé)
随声是非 (suí shēng shì fēi)
随时施宜 (suí shí shī yí)
随时随地 (suí shí suí dì)
随时制宜 (suí shí zhì yí)
随世沉浮 (suí shì chén fú)
随世沈浮 (suí shì Shěn fú)
随事制宜 (suí shì zhì yí)
随俗沉浮 (suí sú chén fú)
随俗浮沉 (suí sú fú chén)
随俗浮沈 (suí sú fú Shěn)
随俗沈浮 (suí sú Shěn fú)
随俗雅化 (suí sú yǎ huà)
随物赋形 (suí wù fù xíng)
随物应机 (suí wù yīng jī)
随乡入俗 (suí xiāng rù sú)
随乡入乡 (suí xiāng rù xiāng)
遂心快意 (suí xīn kuài yì)
随心所欲 (suí xīn suǒ yù)
随行逐队 (suí xíng zhú duì)
随遇而安 (suí yù ér ān)
随寓而安 (suí yù ér ān)
随寓随安 (suí yù suí ān)
随圆就方 (suí yuán jiù fāng)
随缘乐助 (suí yuán lè zhù)
随踵而至 (suí zhǒng ér zhì)
隋珠和璧 (suí zhū hé bì)
随珠和璧 (suí zhū hé bì)
隋珠和玉 (suí zhū hé yù)
隋珠荆璧 (suí zhū jīng bì)
随珠荆玉 (suí zhū jīng yù)
隋珠弹雀 (suí zhū tán què)
随珠弹雀 (suí zhū tán què)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s