en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
缩地补天 (suō dì bǔ tiān)
缩手缩脚 (suō shǒu suō jiǎo)
梭天摸地 (suō tiān mō dì)
缩头缩颈 (suō tóu suō jǐng)
缩头缩脑 (suō tóu suō nǎo)
缩屋称贞 (suō wū chēng zhēn)
缩衣节口 (suō yī jié kǒu)
缩衣节食 (suō yī jié shí)
缩衣啬食 (suō yī sè shí)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s