en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
他山攻错 (tā shān gōng cuò)
他山之石 (tā shān zhī shí)
他山之石,可以攻玉 (tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù)
他乡故知 (tā xiāng gù zhī)
他乡异县 (tā xiāng yì xiàn)
他乡遇故知 (tā xiāng yù gù zhī)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.119s