en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
遝冈复岭 (tà gāng fù lǐng)
沓冈复岭 (tà gāng fù lǐng)
踏故习常 (tà gù xí cháng)
沓来麕至 (tà lái yǒu zhì)
踏破铁鞋 (tà pò tiě xié)
嗒然若丧 (tà rán ruò sàng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s