en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
袒臂挥拳 (tǎn bì huī quán)
坦腹东床 (tǎn fù dōng chuáng)
坦然自若 (tǎn rán zì ruò)
忐上忑下 (tǎn shàng tè xià)
忐忐忑忑 (tǎn tǎn tè tè)
忐忑不安 (tǎn tè bù ān)
忐忑不定 (tǎn tè bù dìng)
袒裼裸裎 (tǎn xī luǒ chéng)
袒胸露背 (tǎn xiōng lù bèi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s