en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
汤池铁城 (tāng chí tiě chéng)
汤里来,水里去 (tāng lǐ lái shuǐ lǐ qù)
汤去三面 (tāng qù sān miàn)
汤烧火热 (tāng shāo huǒ rè)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s