en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
腾达飞黄 (téng dá fēi huáng)
腾蛟起凤 (téng jiāo qǐ fèng)
腾空而起 (téng kōng ér qǐ)
腾声飞实 (téng shēng fēi shí)
腾腾兀兀 (téng téng wū wū)
腾焰飞芒 (téng yàn fēi máng)
腾云驾雾 (téng yún jià wù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s