en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
剔抽秃揣 (tī chōu tū chuǎi)
剔抽禿刷 (tī chōu tū shuā)
擿伏发奸 (tī fú fā jiān)
擿伏发隐 (tī fú fā yǐn)
擿奸发伏 (tī jiān fā fú)
梯山航海 (tī shān háng hǎi)
梯山架壑 (tī shān jià hè)
梯山栈谷 (tī shān zhàn gǔ)
踢天弄井 (tī tiān nòng jǐng)
剔透玲珑 (tī tòu líng lóng)
剔蝎撩蜂 (tī xiē liáo fēng)
梯愚入圣 (tī yú rù shèng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.038s