en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
体大思精 (tǐ dà sī jīng)
体规画圆 (tǐ guī huà yuán)
体国经野 (tǐ guó jīng yě)
体贴入妙 (tǐ tiē rù miào)
体贴入微 (tǐ tiē rù wēi)
体无完肤 (tǐ wú wán fū)
体无完皮 (tǐ wú wán pí)
体物缘情 (tǐ wù yuán qíng)
体恤入微 (tǐ xù rù wēi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s