en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
29 Chengyu
替古人耽忧 (tì gǔ rén dān yōu)
替古人担忧 (tì gǔ rén dān yōu)
涕泪交垂 (tì lèi jiāo chuí)
涕泪交集 (tì lèi jiāo jí)
涕泪交加 (tì lèi jiāo jiā)
涕泪交零 (tì lèi jiāo líng)
涕泪交流 (tì lèi jiāo liú)
涕泪交下 (tì lèi jiāo xià)
涕零如雨 (tì líng rú yǔ)
绨袍之义 (tì páo zhī yì)
涕泗横流 (tì sì héng liú)
涕泗交流 (tì sì jiāo liú)
涕泗交下 (tì sì jiāo xià)
涕泗交颐 (tì sì jiāo yí)
涕泗流涟 (tì sì liú lián)
涕泗滂沲 (tì sì pāng tuó)
涕泗滂沱 (tì sì páng tuó)
涕泗纵横 (tì sì zòng héng)
倜傥不羁 (tì tǎng bù jī)
倜傥不群 (tì tǎng bù qún)
倜傥不羣 (tì tǎng bù qún)
替天行道 (tì tiān xíng dào)
逖听遐视 (tì tīng xiá shì)
逷听远闻 (tì tīng yuǎn wén)
逖听远闻 (tì tīng yuǎn wén)
摘瑕指瑜 (tì xiá zhǐ yú)
殢雨尤云 (tì yǔ yóu yún)
殢云尤雨 (tì yún yóu yǔ)
替罪羊 (tì zuì yáng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s