en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
194 Chengyu
天宝当年 (tiān bǎo dāng nián)
天保九如 (tiān bǎo jiǔ rú)
天崩地坼 (tiān bēng dì chè)
天崩地解 (tiān bēng dì jiě)
天崩地裂 (tiān bēng dì liè)
天崩地塌 (tiān bēng dì tā)
天崩地坍 (tiān bēng dì tān)
天崩地陷 (tiān bēng dì xiàn)
添兵减灶 (tiān bīng jiǎn zào)
天兵天将 (tiān bīng tiān jiàng)
天不假年 (tiān bù jiǎ nián)
天不绝人 (tiān bù jué rén)
天不怕,地不怕 (tiān bù pà dì bù pà)
天不作美 (tiān bù zuò měi)
天差地远 (tiān chā dì yuǎn)
天长地久 (tiān cháng dì jiǔ)
天长地老 (tiān cháng dì lǎo)
天长日久 (tiān cháng rì jiǔ)
天成地平 (tiān chéng dì píng)
天愁地惨 (tiān chóu dì cǎn)
天从人原 (tiān cóng rén yuán)
天从人愿 (tiān cóng rén yuàn)
添醋加油 (tiān cù jiā yóu)
天摧地塌 (tiān cuī dì tā)
天打雷劈 (tiān dǎ léi pī)
天大地大 (tiān dà dì dà)
天道好还 (tiān dào hǎo huán)
天道宁论 (tiān dào níng lùn)
天道人事 (tiān dào rén shì)
天道无亲 (tiān dào wú qīn)
天低吴楚,眼空无物 (tiān dī wú chǔ yǎn kōng wú wù)
天地不容 (tiān dì bù róng)
天地长久 (tiān dì cháng jiǔ)
天地经纬 (tiān dì jīng wěi)
天地剖判 (tiān dì pōu pàn)
天地诛戮 (tiān dì zhū lù)
天地诛灭 (tiān dì zhū miè)
天夺其魄 (tiān duó qí pò)
天夺之年 (tiān duó zhī nián)
天夺之魄 (tiān duó zhī pò)
天翻地覆 (tiān fān dì fù)
天方夜谭 (tiān fāng yè tán)
天府之国 (tiān fǔ zhī guó)
天覆地载 (tiān fù dì zǎi)
天付良缘 (tiān fù liáng yuán)
天高地厚 (tiān gāo dì hòu)
天高地迥 (tiān gāo dì jiǒng)
天高地下 (tiān gāo dì xià)
天高皇帝远 (tiān gāo huáng dì yuǎn)
天高日远 (tiān gāo rì yuǎn)
天高听卑 (tiān gāo tīng bēi)
天高听下 (tiān gāo tīng xià)
天各一方 (tiān gè yī fāng)
天公地道 (tiān gōng dì dào)
天工人代 (tiān gōng rén dài)
天冠地屦 (tiān guān dì jù)
天寒地冻 (tiān hán dì dòng)
天华乱坠 (tiān huā luàn zhuì)
天花乱坠 (tiān huā luàn zhuì)
天荒地老 (tiān huāng dì lǎo)
天潢贵胄 (tiān huáng guì zhòu)
天昏地暗 (tiān hūn dì àn)
天昏地黑 (tiān hūn dì hēi)
天机不可泄漏 (tiān jī bù kě xiè lòu)
天机不可泄露 (tiān jī bù kě xiè lù)
天机云锦 (tiān jī yún jǐn)
天假良缘 (tiān jiǎ liáng yuán)
天假其年 (tiān jiǎ qí nián)
天假因缘 (tiān jiǎ yīn yuán)
天假之年 (tiān jiǎ zhī nián)
天荆地棘 (tiān jīng dì jí)
天经地纬 (tiān jīng dì wěi)
天经地义 (tiān jīng dì yì)
天惊石破 (tiān jīng shí pò)
天开地辟 (tiān kāi dì pì)
天空海阔 (tiān kōng hǎi kuò)
天朗气清 (tiān lǎng qì qīng)
天老地荒 (tiān lǎo dì huāng)
天理不容 (tiān lǐ bù róng)
天理良心 (tiān lǐ liáng xīn)
天理难容 (tiān lǐ nán róng)
天理人情 (tiān lǐ rén qíng)
天理昭彰 (tiān lǐ zhāo zhāng)
天理昭昭 (tiān lǐ zhāo zhāo)
天伦之乐 (tiān lún zhī lè)
天罗地网 (tiān luó dì wǎng)
天马行空 (tiān mǎ xíng kōng)
天命攸归 (tiān mìng yōu guī)
天命有归 (tiān mìng yǒu guī)
天末凉风 (tiān mò liáng fēng)
天南地北 (tiān nán dì běi)
天南海北 (tiān nán hǎi běi)
天年不测 (tiān nián bù cè)
天年不齐 (tiān nián bù qí)
天年不遂 (tiān nián bù suì)
天凝地闭 (tiān níng dì bì)
天怒人怨 (tiān nù rén yuàn)
天女散花 (tiān nǚ sàn huā)
天平地成 (tiān píng dì chéng)
天清气朗 (tiān qīng qì lǎng)
天清日白 (tiān qīng rì bái)
天壤王郎 (tiān rǎng wáng láng)
天壤悬隔 (tiān rǎng xuán gé)
天壤之别 (tiān rǎng zhī bié)
天壤之隔 (tiān rǎng zhī gé)
天人共鉴 (tiān rén gòng jiàn)
天人之际 (tiān rén zhī jì)
天若有情天亦老 (tiān ruò yǒu qíng tiān yì lǎo)
天上麒麟 (tiān shàng qí lín)
天上人间 (tiān shàng rén jiān)
天上石麟 (tiān shàng shí lín)
天生地设 (tiān shēng dì shè)
天生丽质 (tiān shēng lì zhì)
天生天化 (tiān shēng tiān huà)
天生天杀 (tiān shēng tiān shā)
天生尤物 (tiān shēng yóu wù)
天时地利人和 (tiān shí dì lì rén hé)
天授地设 (tiān shòu dì shè)
天粟马角 (tiān sù mǎ jiǎo)
天随人原 (tiān suí rén yuán)
天随人愿 (tiān suí rén yuàn)
天塌地陷 (tiān tā dì xiàn)
天台路迷 (tiān tái lù mí)
天堂地狱 (tiān táng dì yù)
天外飞来 (tiān wài fēi lái)
天外有天 (tiān wài yǒu tiān)
天王老子 (tiān wáng lǎo zǐ)
天网恢恢 (tiān wǎng huī huī)
天网恢恢,疎而不漏 (tiān wǎng huī huī shū ér bù lòu)
天网恢恢,疏而不漏 (tiān wǎng huī huī shū ér bù lòu)
天无二日 (tiān wú èr rì)
天无絶人之路 (tiān wú jué rén zhī lù)
天无绝人之路 (tiān wú jué rén zhī lù)
天下本无事,庸人自扰 (tiān xià běn wú shì yōng ré)
天下本无事,庸人自扰之 (tiān xià běn wú shì yōng rén zì rǎo zhī)
天下大乱 (tiān xià dà luàn)
天下第一 (tiān xià dì yī)
天下独步 (tiān xià dú bù)
天下归心 (tiān xià guī xīn)
天下莫敌 (tiān xià mò dí)
天下太平 (tiān xià tài píng)
天下为公 (tiān xià wéi gōng)
天下为家 (tiān xià wéi jiā)
天下为笼 (tiān xià wéi lóng)
天下乌鸦一般黑 (tiān xià wū yā yī bān hēi)
天下无敌 (tiān xià wú dí)
天下无难事,只怕有心 (tiān xià wú nán shì zhǐ pà)
天下无难事,只怕有心人 (tiān xià wú nán shì zhǐ pà yǒu xīn rén)
天下无双 (tiān xià wú shuāng)
天下兴亡,匹夫有责 (tiān xià xīng wáng pǐ fū yǒu zé)
天下汹汹 (tiān xià xiōng xiōng)
天下一家 (tiān xià yī jiā)
天香国色 (tiān xiāng guó sè)
天行时气 (tiān xíng shí qì)
天悬地隔 (tiān xuán dì gé)
天旋地转 (tiān xuán dì zhuàn)
天涯比邻 (tiān yá bǐ lín)
天涯地角 (tiān yá dì jiǎo)
天涯海角 (tiān yá hǎi jiǎo)
天涯咫尺 (tiān yá zhǐ chǐ)
添盐着醋 (tiān yán zhecù)
天摇地动 (tiān yáo dì dòng)
天衣无缝 (tiān yī wú fèng)
添油炽薪 (tiān yóu chì xīn)
添油加醋 (tiān yóu jiā cù)
天有不测风云 (tiān yǒu bù cè fēng yún)
天有不测风云,人有旦 (tiān yǒu bù cè fēng yún dì yǒu)
天有不测风云,人有旦夕祸福 (tiān yǒu bù cè fēng yún dì yǒu dàn xī huò fú)
天诱其衷 (tiān yòu qí zhōng)
鼪鼬之迳 (tiān yòu zhī jìng)
天与人归 (tiān yǔ rén guī)
天渊之别 (tiān yuān zhī bié)
天渊之隔 (tiān yuān zhī gé)
天缘凑合 (tiān yuán còu hé)
天灾地变 (tiān zāi dì biàn)
天灾地妖 (tiān zāi dì yāo)
天灾人祸 (tiān zāi rén huò)
天造草昧 (tiān zào cǎo mèi)
天造地设 (tiān zào dì shè)
天真烂熳 (tiān zhēn làn màn)
天真烂漫 (tiān zhēn làn màn)
天震地骇 (tiān zhèn dì hài)
天知地知 (tiān zhī dì zhī)
添枝加叶 (tiān zhī jiā yè)
天之骄子 (tiān zhī jiāo zǐ)
添枝接叶 (tiān zhī jiē yè)
天之戮民 (tiān zhī lù mín)
天之僇民 (tiān zhī ruò mín)
添枝增叶 (tiān zhī zēng yè)
天诛地灭 (tiān zhū dì miè)
添砖加瓦 (tiān zhuān jiē wǎ)
天姿国色 (tiān zī guó sè)
天字第一号 (tiān zì dì yī hào)
天作之合 (tiān zuò zhī hé)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.047s