en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
31 Chengyu
田畯野老 (tián)
恬不为怪 (tián bù wéi guài)
恬不为意 (tián bù wéi yì)
恬不知耻 (tián bù zhī chǐ)
恬不知怪 (tián bù zhī guài)
恬不知愧 (tián bù zhī kuì)
恬不知羞 (tián bù zhī xiū)
恬淡寡欲 (tián dàn guǎ yù)
恬淡无为 (tián dàn wú wéi)
恬淡无欲 (tián dàn wú yù)
田夫野老 (tián fū yě lǎo)
田夫野叟 (tián fū yě sǒu)
田父献曝 (tián fǔ xiàn pù)
田父之功 (tián fǔ zhī gōng)
田父野老 (tián fù yě lǎo)
田父野叟 (tián fù yě sǒu)
田父之获 (tián fù zhī huò)
填街塞巷 (tián jiē sāi xiàng)
填坑满谷 (tián kēng mǎn gǔ)
田连仟伯 (tián lián qiān bó)
田连阡陌 (tián lián qiān mò)
恬然自足 (tián rán zì zú)
甜酸苦辣 (tián suān kǔ là)
田翁野老 (tián wēng yě lǎo)
甜言美语 (tián yán měi yǔ)
甜言媚语 (tián yán mèi yǔ)
甜言蜜语 (tián yán mì yǔ)
恬言柔舌 (tián yán róu shé)
甜言软语 (tián yán ruǎn yǔ)
田月桑时 (tián yuè sāng shí)
甜嘴蜜舌 (tián zuǐ mì shé)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s