en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
挑拨离间 (tiǎo bō lí jiàn)
挑唇料嘴 (tiǎo chún liào zuǐ)
挑得篮里便是菜 (tiǎo dé lán lǐ biàn shì cài)
挑牙料唇 (tiǎo yá liào chún)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s