en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
跳到黄河洗不清 (tiào dào huáng hé xǐ bù qīng)
粜风卖雨 (tiào fēng mài yǔ)
跳进黄河洗不清 (tiào jìn huáng hé xǐ bù qīng)
跳梁小丑 (tiào liáng xiǎo chǒu)
跳丸日月 (tiào wán rì yuè)
跳在黄河洗不清 (tiào zài huáng hé xǐ bù qīng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s