en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
停留长智 (tíng liú zhǎng zhì)
停妻再娶 (tíng qī zài qǔ)
亭台楼阁 (tíng tái lóu gé)
亭亭玉立 (tíng tíng yù lì)
停辛伫苦 (tíng xīn zhù kǔ)
停辛贮苦 (tíng xīn zhù kǔ)
停云落月 (tíng yún luò yuè)
廷争面折 (tíng zhēng miàn zhé)
停滞不前 (tíng zhì bù qián)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.032s