en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
铤而走险 (tǐng ér zǒu xiǎn)
挺而走险 (tǐng ér zǒu xiǎn)
挺鹿走险 (tǐng lù zǒu xiǎn)
挺身而出 (tǐng shēn ér chū)
挺胸叠肚 (tǐng xiōng dié dù)
挺胸凸肚 (tǐng xiōng tū dù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.032s