en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
突飞猛进 (tū fēi měng jìn)
突然袭击 (tū rán xí jī)
突如其来 (tū rú qí lái)
突梯滑稽 (tū tī huá jī)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.04s