en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
35 Chengyu
图财害命 (tú cái hài mìng)
屠毒笔墨 (tú dú bǐ mò)
徒读父书 (tú dú fù shū)
荼毒生灵 (tú dú shēng líng)
荼毒生民 (tú dú shēng mín)
徒费唇舌 (tú fèi chún shé)
徒负虚名 (tú fù xū míng)
涂歌里抃 (tú gē lǐ biàn)
涂歌里咏 (tú gē lǐ yǒng)
涂歌巷舞 (tú gē xiàng wǔ)
涂歌邑诵 (tú gē yì sòng)
瘏口哓音 (tú kǒu xiāo yīn)
徒劳往返 (tú láo wǎng fǎn)
徒劳无功 (tú láo wú gōng)
徒劳无益 (tú láo wú yì)
屠龙之伎 (tú lóng zhī jì)
屠龙之技 (tú lóng zhī jì)
徒乱人意 (tú luàn rén yì)
屠门大嚼 (tú mén dà jiáo)
图谋不轨 (tú móu bù guǐ)
图穷匕首见 (tú qióng bǐ shǒu xiàn)
图穷匕见 (tú qióng bǐ xiàn)
途穷日暮 (tú qióng rì mù)
屠所牛羊 (tú suǒ niú yáng)
涂炭生灵 (tú tàn shēng líng)
途途是道 (tú tú shì dào)
徒讬空言 (tú tún kōng yán)
徒托空言 (tú tuō kōng yán)
途遥日暮 (tú yáo rì mù)
徒拥虚名 (tú yōng xū míng)
徒有其名 (tú yǒu qí míng)
徒有虚名 (tú yǒu xū míng)
涂脂抹粉 (tú zhī mǒ fěn)
徒子徒孙 (tú zǐ tú sūn)
图作不轨 (tú zuò bù guǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s