en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
颓垣败壁 (tuí yuán bài bì)
颓垣败井 (tuí yuán bài jǐng)
颓垣断堑 (tuí yuán duàn piàn)
颓垣废井 (tuí yuán fèi jǐng)
颓垣废址 (tuí yuán fèi zhǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.029s