en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
退避三舍 (tuì bì sān shè)
退步抽身 (tuì bù chōu shēn)
退藏于密 (tuì cáng yú mì)
蜕故孳新 (tuì gù zī xīn)
褪后趋前 (tuì hòu qū qián)
蜕化变质 (tuì huà biàn zhì)
退旅进旅 (tuì lǚ jìn lǚ)
退让贤路 (tuì ràng xián lù)
退如山移 (tuì rú shān yí)
退食从容 (tuì shí cóng róng)
退食自公 (tuì shí zì gōng)
退思补过 (tuì sī bǔ guò)
退有后言 (tuì yǒu hòu yán)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.046s