en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
跅弛不羁 (tuò chí bù jī)
唾地成文 (tuò dì chéng wén)
唾壶击缺 (tuò hú jī quē)
唾壶击碎 (tuò hú jī suì)
唾壶敲缺 (tuò hú qiāo quē)
跅幪不羁 (tuò méng bù jī)
唾面自干 (tuò miàn zì gān)
唾手可得 (tuò shǒu kě dé)
唾手可取 (tuò shǒu kě qǔ)
跅弢不羁 (tuò tāo bù jī)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s