en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
挖耳当招 (wā ěr dāng zhāo)
挖空心思 (wā kōng xīn sī)
蛙蟆胜负 (wā má shèng fù)
蛙鸣蝉噪 (wā míng chán zào)
蛙鸣鸱叫 (wā míng chī jiào)
蛙鸣狗吠 (wā míng gǒu fèi)
蛙鸣蚓叫 (wā míng yǐn jiào)
挖肉补疮 (wā ròu bǔ chuāng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.022s