en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
瓦查尿溺 (wǎ chá niào nì)
瓦釜雷鸣 (wǎ fǔ léi míng)
瓦合之卒 (wǎ hé zhī zú)
瓦解冰泮 (wǎ jiě bīng pàn)
瓦解冰销 (wǎ jiě bīng xiāo)
瓦解冰消 (wǎ jiě bīng xiāo)
瓦解土崩 (wǎ jiě tǔ bēng)
瓦解星散 (wǎ jiě xīng sàn)
瓦器蚌盘 (wǎ qì bàng pán)
瓦影龟鱼 (wǎ yǐng guī yú)
瓦影之鱼 (wǎ yǐng huā yú)
瓦玉集糅 (wǎ yù jí róu)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.029s