en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
弯弓饮羽 (wān gōng yǐn yǔ)
剜肉补疮 (wān ròu bǔ chuāng)
剜肉成疮 (wān ròu chéng chuāng)
剜肉生疮 (wān ròu shēng chuāng)
剜肉医疮 (wān ròu yī chuāng)
剜肉做疮 (wān ròu zuò chuāng)
弯腰捧腹 (wān yāo pěng fù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.021s