en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
86 Chengyu
万变不离其宗 (wàn biàn bù lí qí zōng)
万别千差 (wàn bié qiān chā)
万不得已 (wàn bù dé yǐ)
万不失一 (wàn bù shī yī)
万代千秋 (wàn dài qiān qiū)
万夫不当 (wàn fū bù dāng)
万夫不当之勇 (wàn fū bù dāng zhī yǒng)
万夫莫当 (wàn fū mò dāng)
万古长春 (wàn gǔ cháng chūn)
万古长存 (wàn gǔ cháng cún)
万古长青 (wàn gǔ cháng qīng)
万古流芳 (wàn gǔ liú fāng)
万古留芳 (wàn gǔ liú fāng)
万古千秋 (wàn gǔ qiān qiū)
万贯家财 (wàn guàn jiā cái)
万贯家私 (wàn guàn jisī)
万壑千岩 (wàn hè qiān yán)
万壑争流 (wàn hè zhēng liú)
万恨千愁 (wàn hèn qiān chóu)
万户千门 (wàn hù qiān mén)
万家灯火 (wàn jiā dēng huǒ)
万家生佛 (wàn jiā shēng fó)
万箭穿心 (wàn jiàn chuān xīn)
万箭攒心 (wàn jiàn cuán xīn)
万劫不复 (wàn jié bù fù)
万口一词 (wàn kǒu yī cí)
万口一辞 (wàn kǒu yī cí)
万口一谈 (wàn kǒu yī tán)
万苦千辛 (wàn kǔ qiān xīn)
万赖俱寂 (wàn lài jù jì)
万籁俱寂 (wàn lài jù jì)
万籁无声 (wàn lài wú shēng)
万赖无声 (wàn lài wú shēng)
万里长城 (wàn lǐ cháng chéng)
万里长征 (wàn lǐ cháng zhēng)
万里鹏程 (wàn lǐ péng chéng)
万里鹏翼 (wàn lǐ péng yì)
万里迢迢 (wàn lǐ tiáo tiáo)
万里无云 (wàn lǐ wú yún)
万流景仰 (wàn liú jǐng yǎng)
万缕千丝 (wàn lǚ qiān sī)
万马奔腾 (wàn mǎ bēn téng)
万马齐喑 (wàn mǎ qí yīn)
万马齐瘖 (wàn mǎ qí yīn)
万民涂炭 (wàn mín tú tàn)
万刼不复 (wàn mò)
万目睽睽 (wàn mù kuí kuí)
万目睚眦 (wàn mù yá zì)
万年无疆 (wàn nián wú jiāng)
万念俱灰 (wàn niàn jù huī)
万念俱寂 (wàn niàn jù jì)
万签插架 (wàn qiān chā jià)
万全之策 (wàn quán zhī cè)
万全之计 (wàn quán zhī jì)
万人空巷 (wàn rén kōng xiàng)
万人之敌 (wàn rén zhī dí)
万世不易 (wàn shì bù yì)
万事大吉 (wàn shì dà jí)
万事亨通 (wàn shì hēng tōng)
万事俱备,只欠东风 (wàn shì jù bèi zhǐ qiàn dōng fēng)
万世流芳 (wàn shì liú fāng)
万世师表 (wàn shì shī biǎo)
万世无疆 (wàn shì wú jiāng)
万世一时 (wàn shì yī shí)
万寿无疆 (wàn shòu wú jiāng)
万水千山 (wàn shuǐ qiān shān)
万死不辞 (wàn sǐ bù cí)
万死一生 (wàn sǐ yī shēng)
万死犹轻 (wàn sǐ yóu qīng)
万岁千秋 (wàn suì qiān qiū)
万头攒动 (wàn tóu cuán dòng)
万万千千 (wàn wàn qiān qiān)
万无一失 (wàn wú yī shī)
万物之灵 (wàn wù zhī líng)
万象更新 (wàn xiàng gēng xīn)
万象森罗 (wàn xiàng sēn luó)
万绪千端 (wàn xù qiān duān)
万绪千头 (wàn xù qiān tóu)
万选青钱 (wàn xuǎn qīng qián)
万应灵丹 (wàn yìng líng dān)
万应灵药 (wàn yìng líng yào)
万语千言 (wàn yǔ qiān yán)
万载千秋 (wàn zài qiān qiū)
万丈高楼平地起 (wàn zhàng gāo lóu píng dì qǐ)
万众一心 (wàn zhòng yī xīn)
万紫千红 (wàn zǐ qiān hóng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.684s