en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
稳打稳扎 (wěn dǎ wěn zhā)
刎颈之交 (wěn jǐng zhī jiāo)
稳如泰山 (wěn rú tài shān)
稳扎稳打 (wěn zhā wěn dǎ)
稳坐钓鱼船 (wěn zuò diào yú chuán)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.035s