en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
窝火憋气 (wō huǒ biē qì)
蜗角斗争 (wō jiǎo dòu zhēng)
蜗角蚊睫 (wō jiǎo wén jié)
蜗角虚名 (wō jiǎo xū míng)
蜗角蝇头 (wō jiǎo yíng tóu)
蜗角之争 (wō jiǎo zhī zhēng)
蜗名微利 (wō míng wēi lì)
蜗名蝇利 (wō míng yíng lì)
蜗舍荆扉 (wō shè jīng fēi)
窝停主人 (wō tíng zhǔ rén)
蜗行牛步 (wō xíng niú bù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s