en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
我黼子佩 (wǒ fǔ zǐ pèi)
我负子戴 (wǒ fù zǐ dài)
名我固当 (wǒ gù dāng)
我见犹怜 (wǒ jiàn yóu lián)
我武惟扬 (wǒ wǔ wéi yáng)
我心如秤 (wǒ xīn rú chèng)
我行我素 (wǒ xíng wǒ sù)
我醉欲眠 (wǒ zuì yù mián)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s