en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
334 Chengyu
无般不识 (wú bān bù shí)
无背无侧 (wú bèi wú cè)
无边风月 (wú biān fēng yuè)
无边无际 (wú biān wú jì)
无边无沿 (wú biān wú yán)
无边无垠 (wú biān wú yín)
无病呻吟 (wú bìng shēn yīn)
无病自炙 (wú bìng zì jiǔ)
无补于事 (wú bǔ yú shì)
无肠公子 (wú cháng gōng zǐ)
无肠可断 (wú cháng kě duàn)
无耻之尤 (wú chǐ zhī yóu)
无出其右 (wú chū qí yòu)
无从置喙 (wú cóng zhì huì)
无大不大 (wú dà bù dà)
无大无小 (wú dà wú xiǎo)
吴带当风 (wú dài dāng fēng)
无待蓍龟 (wú dài shī guī)
无党无偏 (wú dǎng wú piān)
无德而称 (wú dé ér chēng)
无敌天下 (wú dí tiān xià)
无適无莫 (wú dí wú mò)
无敌于天下 (wú dí yú tiān xià)
无的放矢 (wú dì fàng shǐ)
无地可容 (wú dì kě róng)
无地自处 (wú dì zì chǔ)
无地自厝 (wú dì zì cuò)
无地自容 (wú dì zì róng)
无颠无倒 (wú diān wú dǎo)
无冬历夏 (wú dōng lì xià)
无冬无夏 (wú dōng wú xià)
无洞掘蟹 (wú dòng jué xiè)
无动为大 (wú dòng wéi dà)
无动于中 (wú dòng yú zhōng)
无动于衷 (wú dòng yú zhōng)
无毒不丈夫 (wú dú bù zhàng fū)
无独有偶 (wú dú yǒu ǒu)
无端生事 (wú duān shēng shì)
无恶不为 (wú è bù wéi)
无恶不造 (wú è bù zào)
无恶不作 (wú è bù zuò)
无法无天 (wú fǎ wú tiān)
无方之民 (wú fāng zhī mín)
无风不起浪 (wú fēng bù qǐ làng)
无风起浪 (wú fēng qǐ làng)
无风三尺浪 (wú fēng sān chǐ làng)
无风生浪 (wú fēng shēng làng)
无风扬波 (wú fēng yáng bō)
无风作浪 (wú fēng zuò làng)
无缝天衣 (wú féng tiān yī)
梧凤之鸣 (wú fèng zhī míng)
无佛处称尊 (wú fó chù chēng zūn)
无服之丧 (wú fú zhī sàng)
无服之殇 (wú fú zhī shāng)
无父无君 (wú fù wú jūn)
无根而固 (wú gēn ér gù)
无根无蒂 (wú gēn wú dì)
无根之木,无源之水 (wú gēn zhī mù wú yuán zhī shuǐ)
无功而禄 (wú gōng ér lù)
无功受禄 (wú gōng shòu lù)
无故呻吟 (wú gù shēn yín)
无罣无碍 (wú guà wú ài)
无挂无碍 (wú guà wú ài)
无关大局 (wú guān dà jú)
无关大体 (wú guān dà tǐ)
无关宏旨 (wú guān hóng zhǐ)
无关紧要 (wú guān jǐn yào)
无关痛痒 (wú guān tòng yǎng)
无官一身轻 (wú guān yī shēn qīng)
无何有乡 (wú hé yǒu xiāng)
无何有之乡 (wú hé yǒu zhī xiāng)
无恒安息 (wú héng ān xī)
无乎不可 (wú hū bù kě)
无毁无誉 (wú huǐ wú yù)
无机可乘 (wú jī kě chéng)
无稽之谈 (wú jī zhī tán)
无稽之言 (wú jī zhī yán)
无计可奈 (wú jì kě nài)
无迹可求 (wú jì kě qiú)
无计可施 (wú jì kě shī)
无迹可寻 (wú jì kě xún)
无际可寻 (wú jì kě xún)
无计奈何 (wú jì nài hé)
无计所奈 (wú jì suǒ nài)
无济于事 (wú jì yú shì)
无家可奔 (wú jiā kě bēn)
无家可归 (wú jiā kě guī)
吾家千里驹 (wú jiā qiān lǐ jū)
无家无室 (wú jiā wú shì)
无价之宝 (wú jià zhī bǎo)
无价之寳 (wú jià zhī bǎo)
无坚不摧 (wú jiān bù cuī)
无坚不陷 (wú jiān bù xiàn)
无间冬夏 (wú jiān dōng xià)
无间可乘 (wú jiān kě chéng)
无间可伺 (wú jiān kě sì)
无间是非 (wú jiàn shì fēi)
无疆之休 (wú jiāng zhī xiū)
无噍类矣 (wú jiào lèi yǐ)
无尽无穷 (wú jìn wú qióng)
无尽无休 (wú jìn wú xiū)
无精嗒彩 (wú jīng dā cǎi)
无精打采 (wú jīng dǎ cǎi)
无精打彩 (wú jīng dǎ cǎi)
无胫而来 (wú jìng ér lái)
无胫而行 (wú jìng ér xíng)
无胫而至 (wú jìng ér zhì)
无胫而走 (wú jìng ér zǒu)
无旧无新 (wú jiù wú xīn)
无咎无誉 (wú jiù wú yù)
无拘无碍 (wú jū wú ài)
无拘无缚 (wú jū wú fù)
无拘无束 (wú jū wú shù)
无可比伦 (wú kě bǐ lún)
无可比拟 (wú kě bǐ nì)
无可比象 (wú kě bǐ xiàng)
无可不可 (wú kě bù kě)
无可非议 (wú kě fēi yì)
无可奉告 (wú kě fèng gào)
无可厚非 (wú kě hòu fēi)
无可讳言 (wú kě huì yán)
无可救药 (wú kě jiù yào)
无可名状 (wú kě míng zhuàng)
无可柰何 (wú kě nài hé)
无可奈何 (wú kě nài hé)
无可奈何花落去 (wú kě nài hé huā luò qù)
无可如何 (wú kě rú hé)
无可无不可 (wú kě wú bù kě)
无可争辩 (wú kě zhēng biàn)
无可置辩 (wú kě zhì biàn)
无可置喙 (wú kě zhì huì)
无可置疑 (wú kě zhì yí)
无空不入 (wú kōng bù rù)
无孔不入 (wú kǒng bù rù)
无孔不钻 (wú kǒng bù zuān)
无寇暴死 (wú kòu bào sǐ)
无愧衾影 (wú kuì qīn yǐng)
无了根蒂 (wú legēn dì)
无了无休 (wú lewú xiū)
无理取闹 (wú lǐ qǔ nào)
无立锥之地 (wú lì zhuī zhī dì)
无论如何 (wú lùn rú hé)
无虑无思 (wú lǜ wú sī)
无虑无忧 (wú lǜ wú yōu)
无毛大虫 (wú máo dà chóng)
无米之炊 (wú mǐ zhī chuī)
无面目见江东父老 (wú miàn mù jiàn jiāng dōng fù lǎo)
无名火气 (wú míng huǒ qì)
无名孽火 (wú míng niè huǒ)
无明无夜 (wú míng wú yè)
无名小辈 (wú míng xiǎo bèi)
无名小卒 (wú míng xiǎo zú)
无明业火 (wú míng yè huǒ)
无名英雄 (wú míng yīng xióng)
无名之璞 (wú míng zhī pú)
无名之朴 (wú míng zhī pǔ)
无名之师 (wú míng zhī shī)
无能为力 (wú néng wéi lì)
无能为役 (wú néng wéi yì)
吴牛喘月 (wú niú chuǎn yuè)
无偏无陂 (wú piān wú bēi)
无偏无党 (wú piān wú dǎng)
无偏无颇 (wú piān wú pō)
无偏无倚 (wú piān wú yǐ)
无平不颇 (wú píng bù pō)
无奇不有 (wú qí bù yǒu)
无其伦比 (wú qí lún bǐ)
无其奈何 (wú qí nài hé)
无千待万 (wú qiān dài wàn)
无牵无挂 (wú qiān wú guà)
无千无万 (wú qiān wú wàn)
无巧不成话 (wú qiǎo bù chéng huà)
无巧不成书 (wú qiǎo bù chéng shū)
无亲无故 (wú qīn wú gù)
无情少面 (wú qíng shǎo miàn)
无情无彩 (wú qíng wú cǎi)
无情无绪 (wú qíng wú xù)
无情无义 (wú qíng wú yì)
无穷无尽 (wú qióng wú jìn)
无拳无勇 (wú quán wú yǒng)
无人问津 (wú rén wèn jīn)
无人之地 (wú rén zhī dì)
无人之境 (wú rén zhī jìng)
无任之禄 (wú rèn zhī lù)
无容身之地 (wú róng shēn zhī dì)
无如奈何 (wú rú nài hé)
无如之何 (wú rú zhī hé)
无如之奈 (wú rú zhī nài)
无伤大体 (wú shāng dà tǐ)
无伤大雅 (wú shāng dà yǎ)
无声无色 (wú shēng wú sè)
无声无息 (wú shēng wú xī)
无声无臭 (wú shēng wú xiù)
无伤无臭 (wú shēng wú xiù)
无施不可 (wú shī bù kě)
无施不效 (wú shī bù xiào)
无师自通 (wú shī zì tōng)
无时无刻 (wú shí wú kè)
无始无终 (wú shǐ wú zhōng)
无使滋蔓 (wú shǐ zī màn)
无事不登三宝殿 (wú shì bù dēng sān bǎo diàn)
无事不登三寳殿 (wú shì bù dēng sān bǎo diàn)
吴市吹箫 (wú shì chuī xiāo)
无事生非 (wú shì shēng fēi)
无事生事 (wú shì shēng shì)
无适无莫 (wú shì wú mò)
吴市之箫 (wú shì zhī xiāo)
梧鼠技穷 (wú shǔ jì qióng)
梧鼠五技 (wú shǔ wǔ jì)
梧鼠之技 (wú shǔ zhī jì)
无束无拘 (wú shù wú jū)
吾谁与归 (wú shuí yǔ guī)
无思无虑 (wú sī wú lǜ)
无私有弊 (wú sī yǒu bì)
无丝有线 (wú sī yǒu xiàn)
无私有意 (wú sī yǒu yì)
无私之光 (wú sī zhī guāng)
无所不包 (wú suǒ bù bāo)
无所不备 (wú suǒ bù bèi)
无所不及 (wú suǒ bù jí)
无所不尽其极 (wú suǒ bù jìn qí jí)
无所不可 (wú suǒ bù kě)
无所不能 (wú suǒ bù néng)
无所不容 (wú suǒ bù róng)
无所不通 (wú suǒ bù tōng)
无所不为 (wú suǒ bù wéi)
无所不晓 (wú suǒ bù xiǎo)
无所不用其极 (wú suǒ bù yòng qí jí)
无所不有 (wú suǒ bù yǒu)
无所不在 (wú suǒ bù zài)
无所不知 (wú suǒ bù zhī)
无所不至 (wú suǒ bù zhì)
无所不作 (wú suǒ bù zuò)
无所措手 (wú suǒ cuò shǒu)
无所措手足 (wú suǒ cuò shǒu zú)
无所错手足 (wú suǒ cuò shǒu zú)
无所顾惮 (wú suǒ gù dàn)
无所顾忌 (wú suǒ gù jì)
无所回避 (wú suǒ huí bì)
无所忌惮 (wú suǒ jì dàn)
无所忌讳 (wú suǒ jì huì)
无所可否 (wú suǒ kě fǒu)
无所容心 (wú suǒ róng xīn)
无所施其伎 (wú suǒ shī qí jì)
无所施其技 (wú suǒ shī qí jì)
无所适从 (wú suǒ shì cóng)
无所事事 (wú suǒ shì shì)
无所畏惮 (wú suǒ wèi dàn)
无所畏忌 (wú suǒ wèi jì)
无所畏惧 (wú suǒ wèi jù)
无所依归 (wú suǒ yī guī)
无所用心 (wú suǒ yòng xīn)
无所用之 (wú suǒ yòng zhī)
无所重轻 (wú suǒ zhòng qīng)
无所作为 (wú suǒ zuò wéi)
无天无日 (wú tiān wú rì)
无天于上,无地于下 (wú tiān yú shàng wú dì yú xià)
梧桐断角 (wú tóng duàn jiǎo)
梧桐一叶落 (wú tóng yī yè luò)
吴头楚尾 (wú tóu chǔ wěi)
无头告示 (wú tóu gào shì)
无头无尾 (wú tóu wú wěi)
无万大千 (wú wàn dà qiān)
无往不复 (wú wǎng bù fù)
无往不克 (wú wǎng bù kè)
无往不利 (wú wǎng bù lì)
无往不胜 (wú wǎng bù shèng)
无妄之福 (wú wàng zhī fú)
毋望之福 (wú wàng zhī fú)
无妄之祸 (wú wàng zhī huò)
毋望之祸 (wú wàng zhī huò)
无妄之忧 (wú wàng zhī yōu)
无妄之灾 (wú wàng zhī zāi)
无微不至 (wú wēi bù zhì)
无为而成 (wú wéi ér chéng)
无为而治 (wú wéi ér zhì)
无为之治 (wú wéi zhī zhì)
无为自成 (wú wéi zì chéng)
无为自化 (wú wéi zì huà)
吾膝如铁 (wú xī rú tiě)
无隙可乘 (wú xì kě chéng)
吴下阿蒙 (wú xià ā méng)
无下箸处 (wú xià zhù chǔ)
无相无作 (wú xiāng wú zuò)
无懈可击 (wú xiè kě jī)
无形无影 (wú xíng wú yǐng)
无形之罪 (wú xíng zhī zuì)
无兄盗嫂 (wú xiōng dào sǎo)
无休无了 (wú xiū wú le)
无须之祸 (wú xū zhī huò)
无涯之戚 (wú yá zhī qī)
无盐不解淡 (wú yán bù jiě dàn)
无言可对 (wú yán kě duì)
无颜落色 (wú yán luò sè)
无一不备 (wú yī bù bèi)
无一不知 (wú yī bù zhī)
无依无靠 (wú yī wú kào)
无衣之赋 (wú yī zhī fù)
无以复加 (wú yǐ fù jiā)
无以塞责 (wú yǐ sè zé)
无倚无靠 (wú yǐ wú kào)
无翼而飞 (wú yì ér fēi)
毋翼而飞 (wú yì ér fēi)
无影无形 (wú yǐng wú xíng)
无影无踪 (wú yǐng wú zōng)
无庸讳言 (wú yōng huì yán)
无庸置辩 (wú yōng zhì biàn)
无庸置疑 (wú yōng zhì yí)
无庸赘述 (wú yōng zhuì shù)
无用武之地 (wú yòng wǔ zhī dì)
无幽不烛 (wú yōu bù zhú)
无忧无虑 (wú yōu wú lǜ)
无尤无怨 (wú yóu wú yuàn)
无有伦比 (wú yǒu lún bǐ)
无与比伦 (wú yǔ bǐ lún)
无与伦比 (wú yǔ lún bǐ)
无与为比 (wú yǔ wéi bǐ)
无缘无故 (wú yuán wú gù)
无源之水,无本之末 (wú yuán zhī shuǐ wú běn zhī mò)
无源之水,无本之木 (wú yuán zhī shuǐ wú běn zhī mù)
无远不届 (wú yuǎn bù jiè)
无远弗届 (wú yuǎn fú jiè)
无怨无德 (wú yuàn wú dé)
吴越同舟 (wú yuè tóng zhōu)
无遮大会 (wú zhē dà huì)
无征不信 (wú zhēng bù xìn)
无知妄作 (wú zhī wàng zuò)
无置锥地 (wú zhì zhuī dì)
无中生有 (wú zhōng shēng yǒu)
无昼无夜 (wú zhòu wú yè)
吾自有处 (wú zì yǒu chù)
无踪无影 (wú zōng wú yǐng)
无足轻重 (wú zú qīng zhòng)
无足重轻 (wú zú zhòng qīng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.079s