en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
104 Chengyu
析辩诡辞 (xī biàn guǐ cí)
析辨诡辞 (xī biàn guǐ cí)
析辨诡词 (xī biàn guǐ cí)
西除东荡 (xī chú dōng dàng)
西窗翦烛 (xī chuāng jiǎn zhú)
西窗剪烛 (xī chuāng jiǎn zhú)
犀顶龟文 (xī dǐng guī wén)
西方浄土 (xī fāng)
西方浄国 (xī fāng)
西方净国 (xī fāng jìng guó)
西方净土 (xī fāng jìng tǔ)
吸风饮露 (xī fēn yǐn lù)
西风残照 (xī fēng cán zhào)
西风落叶 (xī fēng luò yè)
鼷腹鹪枝 (xī fù jiāo zhī)
析肝刿胆 (xī gān guì dǎn)
析肝沥悃 (xī gān lì kǔn)
析肝吐胆 (xī gān tǔ dǎn)
析骨而炊 (xī gǔ ér chuī)
析圭儋爵 (xī guī dān jué)
析圭担爵 (xī guī dān jué)
析圭分组 (xī guī fēn zǔ)
析珪判野 (xī guī pàn yě)
析珪胙土 (xī guī zuò tǔ)
析骸以爨 (xī hái yǐ cuàn)
析骸易子 (xī hái yì zǐ)
析毫剖厘 (xī háo pōu lí)
析毫剖芒 (xī háo pōu máng)
羲皇上人 (xī huáng shàng rén)
息迹静处 (xī jì jìng chù)
西鹣东鲽 (xī jiān dōng dié)
息交绝游 (xī jiāo jué yóu)
析交离亲 (xī jiāo lí qīn)
犀角烛怪 (xī jiǎo zhú guài)
西赆南琛 (xī jìn nán chēn)
析精剖微 (xī jīng pōu wēi)
諠客夺主 (xī kè duó zhǔ)
惜客好义 (xī kè hǎo yì)
熙来攘往 (xī lái rǎng wǎng)
惜老怜贫 (xī lǎo lián pín)
西邻责言 (xī lín zé yán)
犀颅玉颊 (xī lú yù jiá)
析缕分条 (xī lǚ fēn tiáo)
析律贰端 (xī lǜ èr duān)
析律舞文 (xī lǜ wǔ wēn)
晰毛辨发 (xī máo biàn fà)
西眉南脸 (xī méi nán liǎn)
夕寐宵兴 (xī mèi xiāo xīng)
惜墨如金 (xī mò rú jīn)
犀牛望月 (xī niú wàng yuè)
息怒停瞋 (xī nù tíng chēn)
嘻皮涎脸 (xī pí xián liǎn)
嬉皮笑脸 (xī pí xiào liǎn)
嘻皮笑脸 (xī pí xiào liǎn)
西颦东效 (xī pín dōng xiào)
希奇古怪 (xī qí gǔ guài)
稀奇古怪 (xī qí gǔ guài)
息黥补劓 (xī qíng bǔ yì)
犀燃烛照 (xī rán zhú zhào)
西山日薄 (xī shān rì báo)
西施捧心 (xī shī pěng xīn)
西食东眠 (xī shí dōng mián)
息事宁人 (xī shì níng rén)
稀世之宝 (xī shì zhī bǎo)
希世之宝 (xī shì zhī bǎo)
希世之才 (xī shì zhī cái)
希世之珍 (xī shì zhī zhēn)
鼷鼠饮河 (xī shǔ yǐn hé)
悉帅敝赋 (xī shuài bì fù)
悉索敝赋 (xī suǒ bì fù)
悉索薄赋 (xī suǒ bó fù)
西台痛哭 (xī tái tòng kū)
夕惕朝干 (xī tì cháo gàn)
夕惕若厉 (xī tì ruò lì)
夕惕朝乾 (xī tì zhāo qián)
蹊田夺牛 (xī tián duó niú)
析微察异 (xī wēi chá yì)
恓恓惶惶 (xī xī huáng huáng)
熙熙壤壤 (xī xī rǎng rǎng)
熙熙攘攘 (xī xī rǎng rǎng)
熙熙融融 (xī xī róng róng)
息息相关 (xī xī xiāng guān)
息息相通 (xī xī xiāng tōng)
嬉笑怒骂 (xī xiào nù mà)
嘻笑怒骂 (xī xiào nù mà)
嬉笑怒骂,皆成文章 (xī xiào nù mà jiē chéng wén zhāng)
吸新吐故 (xī xīn tǔ gù)
膝行而前 (xī xíng ér qián)
膝行匍伏 (xī xíng pú fú)
膝行蒲伏 (xī xíng pú fú)
膝行肘步 (xī xíng zhǒu bù)
习焉不察 (xī yān bù chá)
析言破律 (xī yán pò lǜ)
夕阳西下 (xī yáng xī xià)
膝痒搔背 (xī yǎng sāo bèi)
析疑匡谬 (xī yí kuāng miù)
膝语蛇行 (xī yǔ shé xíng)
惜玉怜香 (xī yù lián xiāng)
犀照牛渚 (xī zhào niú zhǔ)
希旨承颜 (xī zhǐ chéng yán)
惜指失掌 (xī zhǐ shī zhǎng)
西装革履 (xī zhuāng gé lǚ)
西子捧心 (xī zǐ pěng xīn)
惜字如金 (xī zì rú jīn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s