en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
38 Chengyu
席不暇暖 (xí bù xiá nuǎn)
袭常缀琐 (xí cháng zhuì suǒ)
席地而坐 (xí dì ér zuò)
席地幕天 (xí dì mù tiān)
习而不察 (xí ér bù chá)
袭凡蹈故 (xí fán dǎo gù)
习非成是 (xí fēi chéng shì)
习非成俗 (xí fēi chéng sú)
习非胜是 (xí fēi shèng shì)
席丰履厚 (xí fēng lǚ hòu)
习故安常 (xí gù ān cháng)
袭故蹈常 (xí gù dǎo cháng)
习惯成自然 (xí guàn chéng zì rán)
习惯若自然 (xí guàn ruò zì rán)
习惯自然 (xí guàn zì rán)
席卷八荒 (xí juǎn bā huāng)
席卷而逃 (xí juǎn ér táo)
席卷天下 (xí juǎn tiān xià)
席履丰厚 (xí lǚ fēng hòu)
席门蓬巷 (xí mén péng xiàng)
席门穷巷 (xí mén qióng xiàng)
袭人故智 (xí rén ù zhì)
习若自然 (xí ruò zì rán)
席上之珍 (xí shàng zhī zhēn)
习俗移人 (xí sú yí rén)
习俗移性 (xí sú yí xìng)
习为故常 (xí wéi gù cháng)
席薪枕块 (xí xīn zhěn kuài)
习焉不觉 (xí yān bù jué)
习焉弗察 (xí yān fú chá)
袭冶承弓 (xí yě chéng gōng)
袭衣兼食 (xí yī jiān shí)
习以成俗 (xí yǐ chéng sú)
习以成性 (xí yǐ chéng xìng)
习以为常 (xí yǐ wéi cháng)
习与体成 (xí yǔ tǐ chéng)
习与性成 (xí yǔ xìng chéng)
席珍待聘 (xí zhēn dài pìn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.039s