en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
虾兵蟹将 (xiā bīng xiè jiàng)
呷醋节帅 (xiā cù jié shuài)
瞎灯黑火 (xiā dēng hēi huǒ)
瞎灯灭火 (xiā dēng miè huǒ)
瞎马临池 (xiā mǎ lín chí)
瞎子摸象 (xiā zǐ mō xiàng)
瞎子断匾 (xiā ziduàn biǎn)
瞎子摸鱼 (xiā zimō yú)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s