en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
27 Chengyu
瑕不揜瑜 (xiá bù yǎn yú)
瑕不掩瑜 (xiá bù yǎn yú)
遐迩闻名 (xiá ěr wén míng)
遐尔闻名 (xiá ěr wén míng)
遐迩一体 (xiá ěr yī tǐ)
遐迩著闻 (xiá ěr zhù wén)
遐迩着闻 (xiá ěr zhuó wén)
遐方绝壤 (xiá fāng jué rǎng)
遐方絶壤 (xiá fāng jué rǎng)
遐方绝域 (xiá fāng jué yù)
遐方絶域 (xiá fāng jué yù)
侠肝义胆 (xiá gān yì dǎn)
霞光万道 (xiá guāng wàn dào)
柙虎樊熊 (xiá hǔ fán xióng)
匣剑帷灯 (xiá jiàn wéi dēng)
匣里龙吟 (xiá lǐ lóng yīn)
狭路相逢 (xiá lù xiāng féng)
霞明玉映 (xiá míng yù yìng)
霞裙月帔 (xiá qún yuè pèi)
霞思天想 (xiá sī tiān xiǎng)
霞思云想 (xiá sī yún xiǎng)
霞蔚云蒸 (xiá wèi yún zhēng)
霞友云朋 (xiá yǒu yún péng)
瑕瑜互见 (xiá yú hù xiàn)
狎雉驯童 (xiá zhì xùn tóng)
遐州僻壤 (xiá zhōu pì rǎng)
霞姿月韵 (xiá zī yuè yùn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s