en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
75 Chengyu
衔橜之变 (xián)
衔橜之虞 (xián)
衔悲茹恨 (xián bēi rú hèn)
闲不容发 (xián bù róng fā)
闲不容缓 (xián bù róng huǎn)
闲不容砺 (xián bù róng lì)
闲不容缕 (xián bù róng lǚ)
闲不容瞚 (xián bù róng shùn)
闲不容息 (xián bù róng xī)
闲曹冷局 (xián cáo lěng jú)
嫌长道短 (xián cháng dào duǎn)
闲愁万种 (xián chóu wàn zhǒng)
衔胆栖冰 (xián dǎn qī bīng)
闲非闲是 (xián fēi xián shì)
咸风蛋雨 (xián fēng dàn yǔ)
嫌好道歹 (xián hǎo dào dǎi)
嫌好道恶 (xián hǎo dào è)
嫌好道歉 (xián hǎo dào qiàn)
悬壶问世 (xián hú wèn shì)
闲花埜草 (xián huā yě cǎo)
闲花野草 (xián huā yě cǎo)
衔华佩实 (xián huá pèi shí)
衔环结草 (xián huán jié cǎo)
闲见层出 (xián jiàn céng chū)
衔橛之变 (xián jué zhī biàn)
衔橛之虞 (xián jué zhī yú)
涎脸饧眼 (xián liǎn táng yǎn)
涎脸涎皮 (xián liǎn xián pí)
贤良方正 (xián liáng fāng zhèng)
涎眉邓眼 (xián méi dèng yǎn)
衔枚疾走 (xián méi jí zǒu)
贤母良妻 (xián mǔ liáng qī)
闲鸥野鹭 (xián ōu yě lù)
涎皮赖脸 (xián pí lài liǎn)
涎皮涎脸 (xián pí xián liǎn)
嫌贫爱富 (xián pín ài fù)
贤妻良母 (xián qī liáng mǔ)
闲情别致 (xián qíng bié zhì)
闲情逸趣 (xián qíng yì qù)
闲情逸志 (xián qíng yì zhì)
闲情逸致 (xián qíng yì zhì)
衔沙填海 (xián shā tián hǎi)
贤身贵体 (xián shēn guì tǐ)
闲神野鬼 (xián shén yě guǐ)
衔石填海 (xián shí tián hǎi)
闲是闲非 (xián shì xián fēi)
弦外遗音 (xián wài yí yīn)
弦外有音 (xián wài yǒu yīn)
弦外之响 (xián wài zhī xiǎng)
弦外之意 (xián wài zhī yì)
弦外之音 (xián wài zhī yīn)
衔尾相随 (xián wěi xiāng suí)
立贤无方 (xián wú fāng)
弦无虚发 (xián wú xū fā)
咸五登三 (xián wǔ dēng sān)
贤贤易色 (xián xián yì sè)
闲邪存诚 (xián xié cún chéng)
闲言长语 (xián yán cháng yǔ)
闲言淡语 (xián yán dàn yǔ)
闲言冷语 (xián yán lěng yǔ)
闲言泼语 (xián yán pō yǔ)
闲言碎语 (xián yán suì yǔ)
涎言涎语 (xián yán xián yǔ)
闲言闲语 (xián yán xián yǔ)
闲言赘语 (xián yán zhuì yǔ)
咸阳一炬 (xián yáng yī jǔ)
咸与维新 (xián yǔ wéi xīn)
咸与惟新 (xián yǔ wéi xīn)
衔玉贾石 (xián yù jiǎ shí)
涎玉沫珠 (xián yù mò zhū)
衔冤负屈 (xián yuān fù qū)
闲云孤鹤 (xián yún gū hè)
闲云野鹤 (xián yún yě hè)
闲杂人等 (xián zá rén děng)
咸嘴淡舌 (xián zuǐ dàn shé)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.022s