en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
祥风时雨 (xiáng fēng shí yǔ)
祥麟威凤 (xiáng lín wēi fèng)
降龙伏虎 (xiáng lóng fú hǔ)
翔鸾舞凤 (xiáng luán wǔ fèng)
翔鸾翥凤 (xiáng luán zhù fèng)
详情度理 (xiáng qíng dù lǐ)
详星拜斗 (xiáng xīng bài dǒu)
降妖捉怪 (xiáng yāo zhuō guài)
祥云瑞气 (xiáng yún ruì qì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.029s