en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
55 Chengyu
萧曹避席 (xiāo cáo bì xí)
消愁释愦 (xiāo cháo shì kuì)
消愁解闷 (xiāo chóu jiě mèn)
枵腹从公 (xiāo fù cóng gōng)
枵腹终朝 (xiāo fù zhōng cháo)
宵旰焦劳 (xiāo gàn jiāo láo)
宵旰图治 (xiāo gàn tú zhì)
宵旰忧劳 (xiāo gàn yōu láo)
宵旰忧勤 (xiāo gàn yōu qín)
萧规曹随 (xiāo guī cáo suí)
销毁骨立 (xiāo huǐ gǔ lì)
销魂荡魄 (xiāo hún dàng pò)
销魂夺魄 (xiāo hún duó pò)
消极怠工 (xiāo jí dài gōng)
枭俊禽敌 (xiāo jùn qín dí)
萧郎陌路 (xiāo láng mò lù)
啸侣命俦 (xiāo lǚ mìng chóu)
萧墙祸起 (xiāo qiáng huò qǐ)
萧然物外 (xiāo rán wù wài)
霄壤之别 (xiāo rǎng zhī bié)
霄壤之殊 (xiāo rǎng zhī shū)
潇洒风流 (xiāo sǎ fēng liú)
箫韶九成 (xiāo sháo jiǔ chéng)
枭蛇鬼怪 (xiāo shé guǐ guài)
销神流志 (xiāo shén liú zhì)
销声避影 (xiāo shēng bì yǐng)
销声敛迹 (xiāo shēng liǎn jì)
消声灭迹 (xiāo shēng miè jì)
消声匿迹 (xiāo shēng nì jì)
销声匿迹 (xiāo shēng nì jì)
消声匿影 (xiāo shēng nì yǐng)
销声匿影 (xiāo shēng nì yǐng)
枭视狼顾 (xiāo shì láng gù)
枭首示众 (xiāo shǒu shì zhòng)
消息灵通 (xiāo xī líng tōng)
消息盈冲 (xiāo xī yíng chōng)
消息盈虚 (xiāo xī yíng xū)
哓哓不休 (xiāo xiāo bù xiū)
枭心鹤貌 (xiāo xīn hè mào)
箫心剑态 (xiāo xīn jiàn tài)
鸮心鸝舌 (xiāo xīn lí shé)
逍遥法外 (xiāo yáo fǎ wài)
逍遥事外 (xiāo yáo shì wài)
逍遥物外 (xiāo yáo wù wài)
逍遥自得 (xiāo yáo zì dé)
逍遥自娱 (xiāo yáo zì yú)
消遥自在 (xiāo yáo zì zài)
逍遥自在 (xiāo yáo zì zài)
宵衣旰食 (xiāo yī gàn shí)
哓音瘏口 (xiāo yīn tú kǒu)
骁勇善战 (xiāo yǒng shàn zhàn)
宵鱼垂化 (xiāo yú chuí huà)
霄鱼垂化 (xiāo yú chuí huà)
硝云弹雨 (xiāo yún dàn yǔ)
嚣张一时 (xiāo zhāng yī shí)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.028s