en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
223 Chengyu
心安理得 (xīn ān lǐ dé)
心谤腹非 (xīn bàng fù fēi)
心比天高 (xīn bǐ tiān gāo)
心病还须心药医 (xīn bìng hái xū xīn yào yī)
心不两用 (xīn bù liǎng yòng)
心不应口 (xīn bù yīng kǒu)
心不由意 (xīn bù yóu yì)
心不由主 (xīn bù yóu zhǔ)
心不在焉 (xīn bù zài yān)
心长发短 (xīn cháng fà duǎn)
心长绠短 (xīn cháng gěng duǎn)
心长力短 (xīn cháng lì duǎn)
心潮澎湃 (xīn cháo péng pài)
新陈代谢 (xīn chén dài xiè)
心驰神往 (xīn chí shén wǎng)
心弛神往 (xīn chí shén wǎng)
心驰魏阙 (xīn chí wèi què)
新愁旧恨 (xīn chóu jiù hèn)
新仇旧恨 (xīn chóu jiù hèn)
心慈面软 (xīn cí miàn ruǎn)
心慈手软 (xīn cí shǒu ruǎn)
心粗胆大 (xīn cū dǎn dà)
心粗气浮 (xīn cū qì fú)
心存芥蒂 (xīn cún jiè dì)
心存目想 (xīn cún mù xiǎng)
心胆俱裂 (xīn dǎn jù liè)
心胆俱碎 (xīn dǎn jù suì)
心荡神迷 (xīn dàng shén mí)
心荡神摇 (xīn dàng shén yáo)
心荡神怡 (xīn dàng shén yí)
心到神知 (xīn dào shén zhī)
心低意沮 (xīn dī yì jǔ)
新发于硎 (xīn fā yú xíng)
心烦技痒 (xīn fán jì yǎn)
心烦虑乱 (xīn fán lǜ luàn)
心烦意乱 (xīn fán yì luàn)
心烦意冗 (xīn fán yì rǒng)
心非巷议 (xīn fēi xiàng yì)
心服口服 (xīn fú kǒu fú)
心浮气粗 (xīn fú qì cū)
心浮气盛 (xīn fú qì shèng)
心浮气躁 (xīn fú qì zào)
心服首肯 (xīn fú shǒu kěn)
心腹大患 (xīn fù dà huàn)
心腹之病 (xīn fù zhī bìng)
心腹之患 (xīn fù zhī huàn)
心腹之疾 (xīn fù zhī jí)
心腹之交 (xīn fù zhī jiāo)
心腹之忧 (xīn fù zhī yōu)
心腹重患 (xīn fù zhòng huàn)
心甘情原 (xīn gān qíng yuán)
心甘情愿 (xīn gān qíng yuàn)
心高气傲 (xīn gāo qì ào)
心孤意怯 (xīn gū yì qiè)
新故代谢 (xīn gù dài xiè)
心贯白日 (xīn guàn bái rì)
心广体胖 (xīn guǎng tǐ pán)
薪桂米珠 (xīn guì mǐ zhū)
心寒胆落 (xīn hán dǎn luò)
心寒胆战 (xīn hán dǎn zhàn)
心狠手毒 (xīn hěn shǒu dú)
心狠手辣 (xīn hěn shǒu là)
心花怒发 (xīn huā nù fā)
心花怒放 (xīn huā nù fàng)
心怀鬼胎 (xīn huái guǐ tāi)
心怀叵测 (xīn huái pǒ cè)
心怀忐忑 (xīn huái tǎn tè)
心慌撩乱 (xīn huāng liáo luàn)
心慌意急 (xīn huāng yì jí)
心慌意乱 (xīn huāng yì luàn)
心灰意败 (xīn huī yì bài)
心灰意懒 (xīn huī yì lǎn)
心灰意冷 (xīn huī yì lěng)
心回意转 (xīn huí yì zhuǎn)
新婚燕尔 (xīn hūn yàn ěr)
新婚宴尔 (xīn hūn yàn ěr)
新昏宴尔 (xīn hūn yàn ěr)
心活面软 (xīn huó miàn ruǎn)
心急火燎 (xīn jí huǒ liǎo)
心急如焚 (xīn jí rú fén)
心急如火 (xīn jí rú huǒ)
心坚石穿 (xīn jiān shí chuān)
心焦火燎 (xīn jiāo huǒ liáo)
心焦如焚 (xīn jiāo rú fén)
心焦如火 (xīn jiāo rú huǒ)
薪尽火传 (xīn jìn huǒ chuán)
薪尽火灭 (xīn jìn huǒ miè)
心惊胆颤 (xīn jīng dǎn chàn)
心惊胆寒 (xīn jīng dǎn hán)
心惊胆裂 (xīn jīng dǎn liè)
心惊胆落 (xīn jīng dǎn luò)
心惊胆战 (xīn jīng dǎn zhàn)
心惊肉跳 (xīn jīng ròu tiào)
心惊肉战 (xīn jīng ròu zhàn)
心旌摇摇 (xīn jīng yáo yáo)
心旌摇曳 (xīn jīng yáo yè)
心开目明 (xīn kāi mù míng)
心口不一 (xīn kǒu bù yī)
心口如一 (xīn kǒu rú yī)
心口相应 (xīn kǒu xiāng yīng)
心宽体胖 (xīn kuān tǐ pán)
心旷神飞 (xīn kuàng shén fēi)
心旷神恬 (xīn kuàng shén tián)
心旷神怡 (xīn kuàng shén yí)
心旷神愉 (xīn kuàng shén yú)
心辣手狠 (xīn là shǒu hěn)
新来乍到 (xīn lái zhà dào)
心劳日拙 (xīn láo rì zhuō)
心劳意攘 (xīn láo yì rǎng)
心劳意冗 (xīn láo yì rǒng)
心力交瘁 (xīn lì jiāo cuì)
心力衰竭 (xīn lì shuāi jié)
心灵手巧 (xīn líng shǒu qiǎo)
心灵性巧 (xīn líng xìng qiǎo)
心领神会 (xīn lǐng shén huì)
心领神悟 (xīn lǐng shén wù)
心领意会 (xīn lǐng yì huì)
心乱如麻 (xīn luàn rú má)
心膂股肱 (xīn lǚ gǔ gōng)
心满意得 (xīn mǎn yì dé)
心满意足 (xīn mǎn yì zú)
心满原足 (xīn mǎn yuán zú)
心满愿足 (xīn mǎn yuàn zú)
心忙意急 (xīn máng yì jí)
心忙意乱 (xīn máng yì luàn)
心明眼亮 (xīn míng yǎn liàng)
心摹手追 (xīn mó shǒu zhuī)
心慕手追 (xīn mù shǒu zhuī)
心凝形释 (xīn níng xíng shì)
心平气定 (xīn píng qì dìng)
心平气和 (xīn píng qì hé)
心虔志诚 (xīn qián zhì chéng)
心乔意怯 (xīn qiáo yì qiè)
心巧嘴乖 (xīn qiǎo zuǐ guāi)
心去难留 (xīn qù nán liú)
欣然自得 (xīn rán zì dé)
辛壬癸甲 (xīn rén guǐ jiǎ)
新人新事 (xīn rén xīn shì)
心如刀锉 (xīn rú dāo cuò)
心如刀割 (xīn rú dāo gē)
心如刀搅 (xīn rú dāo jiǎo)
心如刀绞 (xīn rú dāo jiǎo)
心如刀锯 (xīn rú dāo jù)
心如刀剉 (xīn rú dāo yíng)
心如槁木 (xīn rú gǎo mù)
心如古井 (xīn rú gǔ jǐng)
心如寒灰 (xīn rú hán huī)
心如火焚 (xīn rú huǒ fén)
心如坚石 (xīn rú jiān shí)
心如金石 (xīn rú jīn shí)
心如木石 (xīn rú mù shí)
心如死灰 (xīn rú sǐ huī)
心如铁石 (xīn rú tiě shí)
心如悬旌 (xīn rú xuán jīng)
心同止水 (xīn rú zhǐ shuǐ)
心如止水 (xīn rú zhǐ shuǐ)
心若死灰 (xīn ruò sǐ huī)
心上心下 (xīn shàng xīn xià)
心神不定 (xīn shén bù dìng)
心神不宁 (xīn shén bù níng)
心神恍惚 (xīn shén huǎng hū)
心事重重 (xīn shì chóng chóng)
心手相忘 (xīn shǒu xiāng wàng)
心手相应 (xīn shǒu xiāng yìng)
心术不端 (xīn shù bù duān)
心术不正 (xīn shù bù zhèng)
新亭对泣 (xīn tíng duì qì)
心头鹿撞 (xīn tóu lù zhuàng)
心头撞鹿 (xīn tóu zhuàng lù)
心往神驰 (xīn wǎng shén chí)
心无二用 (xīn wú èr yòng)
心无挂碍 (xīn wú guài ài)
心无旁骛 (xīn wú páng wù)
欣喜若狂 (xīn xǐ ruò kuáng)
心细如发 (xīn xì rú fā)
心细于发 (xīn xì yú fā)
心闲手敏 (xīn xián shǒu mǐn)
馨香祷祝 (xīn xiāng dǎo zhù)
心乡往之 (xīn xiāng wǎng zhī)
心向往之 (xīn xiàng wǎng zhī)
心小志大 (xīn xiǎo zhì dà)
心心念念 (xīn xīn niàn niàn)
心心相印 (xīn xīn xiāng yìn)
欣欣向荣 (xīn xīn xiàng róng)
欣欣自得 (xīn xīn zì dé)
新硎初试 (xīn xíng chū shì)
心雄万夫 (xīn xióng wàn fū)
心绪恍惚 (xīn xù huǎng hū)
心绪如麻 (xīn xù rú má)
新学小生 (xīn xué xiǎo shēng)
心血来潮 (xīn xuè lái cháo)
心痒难挠 (xīn yǎng nán náo)
心痒难揉 (xīn yǎng nán róu)
心痒难抓 (xīn yǎng nán zhuā)
心痒难挝 (xīn yǎng nán zhuā)
心怡神旷 (xīn yí shén kuàng)
新益求新 (xīn yì qiú xīn)
心逸日休 (xīn yì rì xiū)
心慵意懒 (xīn yōng yì lǎn)
心有灵犀一点通 (xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng)
心有余而力不足 (xīn yǒu yú ér lì bù zú)
心有余悸 (xīn yǒu yú jì)
心余力绌 (xīn yú lì chù)
心猿意马 (xīn yuán yì mǎ)
心悦诚服 (xīn yuè chéng fú)
心悦神怡 (xīn yuè shén yí)
心殒胆落 (xīn yǔn dǎn luò)
心殒胆破 (xīn yǔn dǎn pò)
心在魏阙 (xīn zài wèi què)
心瞻魏阙 (xīn zhān wèi què)
心照不宣 (xīn zhào bù xuān)
心照情交 (xīn zhào qíng jiāo)
心照神交 (xīn zhào shén jiāo)
心织笔耕 (xīn zhī bǐ gēng)
心之官则思 (xīn zhī guān zé sī)
心知其意 (xīn zhī qí yì)
心直口快 (xīn zhí kǒu kuài)
心直嘴快 (xīn zhí zuǐ kuài)
心中无数 (xīn zhōng wú shù)
心中有数 (xīn zhōng yǒu shù)
心拙口夯 (xīn zhuō kǒu bèn)
心醉魂迷 (xīn zuì hún mí)
心醉神迷 (xīn zuì shén mí)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.058s