en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
43 Chengyu
虚词诡说 (xū cí guǐ shuō)
吁地呼天 (xū dì hū tiān)
虚度年华 (xū dù nián huá)
须发皆白 (xū fà jiē bái)
虚废词说 (xū fèi cí shuō)
虚构无端 (xū gòu wú duān)
嘘寒问暖 (xū hán wèn nuǎn)
盱衡厉色 (xū héng lì sè)
虚怀若谷 (xū huái ruò gǔ)
虚己受人 (xū jǐ shòu rén)
虚己以听 (xū jǐ yǐ tīng)
嘘枯吹生 (xū kū chuī shēng)
虚论高议 (xū lùn gāo yì)
须眉皓然 (xū méi hào rán)
须眉交白 (xū méi jiāo bái)
须眉男子 (xū méi nán zǐ)
虚美隐恶 (xū měi yǐn è)
须弥芥子 (xū mí jiè zǐ)
虚情假意 (xū qíng jiǎ yì)
须髯如戟 (xū rán rú jǐ)
须髯若神 (xū rán ruò shén)
需沙出穴 (xū shā chū xué)
虚生浪死 (xū shēng làng sǐ)
虚室生白 (xū shì shēng bái)
虚堂悬镜 (xū táng xuán jìng)
虚往实归 (xū wǎng shí guī)
虚位以待 (xū wèi yǐ dài)
虚文缛节 (xū wén rù jié)
虚文缛礼 (xū wén rù lǐ)
虚无飘渺 (xū wú piāo miǎo)
虚无缥缈 (xū wú piāo miǎo)
虚无恬淡 (xū wú tián dàn)
虚无恬惔 (xū wú tián tán)
虚心冷气 (xū xīn lěng qì)
虚心平意 (xū xīn píng yì)
虚虚实实 (xū xū shí shí)
虚应故事 (xū yìng gù shì)
虚有其表 (xū yǒu qí biǎo)
虚与委蛇 (xū yǔ wēi yí)
虚张声势 (xū zhāng shēng shì)
虚舟飘瓦 (xū zhōu piāo wǎ)
虚嘴掠舌 (xū zuǐ lüè shé)
虚左以待 (xū zuǒ yǐ dài)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.02s