en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
选兵秣马 (xuǎn bīng mò mǎ)
选歌试舞 (xuǎn gē shì wǔ)
烜赫一时 (xuǎn hè yī shí)
选妓征歌 (xuǎn jì zhēng gē)
癣疥之疾 (xuǎn jiè zhī jí)
选色征歌 (xuǎn sè zhēng gē)
选舞征歌 (xuǎn wǔ zhēng gē)
选贤举能 (xuǎn xián jǔ néng)
选贤任能 (xuǎn xián rèn néng)
选贤与能 (xuǎn xián yǔ néng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s