en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
眩碧成朱 (xuàn bì chéng zhū)
绚丽多彩 (xuàn lì duō cǎi)
眩目惊心 (xuàn mù jīng xīn)
炫奇争胜 (xuàn qí zhēng shèng)
炫巧斗妍 (xuàn qiǎo dòu yán)
炫石为玉 (xuàn shí wéi yù)
眩视惑听 (xuàn shì huò tīng)
炫异争奇 (xuàn yì zhēng qí)
炫玉贾石 (xuàn yù gǔ shí)
炫昼缟夜 (xuàn zhòu gǎo yè)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.034s