en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
削草除根 (xuē cǎo chú gēn)
靴刀誓死 (xuē dāo shì sǐ)
削发披缁 (xuē fà pī zī)
削木为吏 (xuē mù wéi lì)
削铁如泥 (xuē tiě rú ní)
削铁无声 (xuē tiě wú shēng)
削职为民 (xuē zhí wéi mín)
削趾适屦 (xuē zhǐ shì jù)
削株掘根 (xuē zhū jué gēn)
削足适履 (xuē zú shì lǚ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s