en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
24 Chengyu
学步邯郸 (xué bù hán dān)
学而不厌 (xué ér bù yàn)
学而时习之 (xué ér shí xí zhī)
学而优则仕 (xué ér yōu zé shì)
学非所用 (xué fēi suǒ yòng)
学富才高 (xué fù cái gāo)
学富五车 (xué fù wǔ chē)
学贯中西 (xué guàn zhōng xī)
学海无涯 (xué hǎi wú yá)
学究天人 (xué jiū tiān rén)
穴居野处 (xué jū yě chǔ)
学老于年 (xué lǎo yú nián)
学浅才疏 (xué qiǎn cái shū)
学然后知不足,教然后 (xué rán hòu zhī bù zú jiāo)
学然后知不足,教然后之困 (xué rán hòu zhī bù zú jiāo rán hòu zhī kùn)
学如穿井 (xué rú chuān jǐng)
学识渊博 (xué shí yuān bó)
穴室枢户 (xué shì shū hù)
学书不成,学剑不成 (xué shū bù chéng xué jiàn bù chéng)
学疏才浅 (xué shū cái qiǎn)
学书学剑 (xué shū xué jiàn)
学无常师 (xué wú cháng shī)
学无止境 (xué wú zhǐ jìng)
学以致用 (xué yǐ zhì yòng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.034s