en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
48 Chengyu
寻瘢索绽 (xún bān suǒ zhàn)
寻弊索瑕 (xún bì suǒ xiá)
循常习故 (xún cháng xí gù)
循次而进 (xún cì ér jìn)
寻风捉影 (xún fēng zhuō yǐng)
寻根拔树 (xún gēn bá shù)
寻根究底 (xún gēn jiū dǐ)
询根问底 (xún gēn wèn dǐ)
寻根问底 (xún gēn wèn dǐ)
寻根追底 (xún gēn zhuī dǐ)
循规蹈矩 (xún guī dǎo jǔ)
寻行数墨 (xún háng shǔ mò)
寻壑经丘 (xún hè jīng qiū)
寻花觅柳 (xún huā mì liǔ)
寻花问柳 (xún huā wèn liǔ)
寻欢作乐 (xún huān zuò lè)
循环往复 (xún huán wǎng fù)
循环无端 (xún huán wú duān)
寻流逐末 (xún liú zhú mò)
循名覈实 (xún míng hé shí)
循名核实 (xún míng hé shí)
循名考实 (xún míng kǎo shí)
循名课实 (xún míng kè shí)
循名责实 (xún míng zé shí)
询谋佥同 (xún móu qiān tóng)
询谋谘度 (xún móu zī dù)
询迁询谋 (xún qiān xún móu)
询事考言 (xún shì kǎo yán)
寻事生非 (xún shì shēng fēi)
旬输月送 (xún shū yuè sòng)
寻死觅活 (xún sǐ mì huó)
循诵习传 (xún sòng xí chuán)
循途守辙 (xún tú shǒu zhé)
循涂守辙 (xún tú shǒu zhé)
寻瑕伺隙 (xún xiá sì xì)
寻消问息 (xún xiāo wèn xī)
寻行逐队 (xún xíng zhú duì)
循序渐进 (xún xù jiàn jìn)
循循善诱 (xún xún shàn yòu)
寻幽入微 (xún yōu rù wēi)
寻幽探胜 (xún yōu tàn shèng)
熏莸不同器 (xún yóu bù tóng qì)
熏莸同器 (xún yóu tóng qì)
询于刍荛 (xún yú chú ráo)
寻源讨本 (xún yuán tǎo běn)
寻章摘句 (xún zhāng zhāi jù)
寻枝摘叶 (xún zhī zhāi yè)
寻踪觅迹 (xún zōng mì jì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.023s